Laporan Tahunan UPNM 2010 - page 10

L a p o r a n Ta h u n a n
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 2010
9
berdasarkan kaedah Persuratan Tentera dalam Panduan
Peraturan Staf Angkatan Tentera (T100).
z
Penganugerahan dan Pentauliahan
Pelanggan Operasi yang telah memenuhi syarat lulus
program akademik dan disahkan oleh Senat UPNM boleh
dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang
didaftarkan. Pelanggan yang telah dianugerahkan Ijazah
Sarjana Muda dan lulus semua latihan ketenteraan layak
ditauliahkan sebagai Pegawai Muda ATM. Tarikh kuatkuasa
pentauliahan ialah pada tarikh terakhir pengesahan
keputusan peperiksaan akhir oleh Senat UPNM atau
pengesahan keputusan mata pelajaran LKU oleh Lembaga
nombor 3 ATM.
z
Aduan Pelanggan
Aduan pelanggan yang tidak tertakluk kepada pihak
ketiga akan diselesaikan tidak melebihi tujuh (7) hari bekerja
daripada tarikh sah aduan diterima.
Piagam Pelanggan
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...145
Powered by FlippingBook