Laporan Tahunan UPNM 2010 - page 11

L a p o r a n Ta h u n a n
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 2010
10
Datuk Dr. Haji Ismail bin Haji Ahmad
Ketua Setiausaha
Kementerian Pertahanan Malaysia
Laksamana Tan Sri Dato’ Sri Mohd Anwar bin Hj Mohd Nor (B)
Pengerusi
Lembaga Tabung Angkatan Tentera
Jeneral Tan Sri Dato’ Seri Azizan bin Arifin
TUDM
Panglima Angkatan Tentera
Lembaga Pengarah Universiti
L e m b a g a P e n g a r a h U n i v e r s i t i
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...145
Powered by FlippingBook