Laporan Tahunan UPNM 2010 - page 3

L a p o r a n Ta h u n a n
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 2010
2
Pengajaran dan
Pembelajaran
52
Prestasi Kewangan
128
Struktur Organisasi
Universiti
Sejarah Penubuhan
3
Falsafah, Visi, Misi
6
Piagam Pelanggan
8
Lembaga Pengarah
Universiti
10
Pengurusan Universiti
12
Ahli Senat Universiti
13
14
Laporan
Naib Canselor
18
Mahasiswa Berkualiti
28
Perpustakaan
Jaminan Kualiti
118
124
56
Konvokesyen
Ketenteraan
66
Pembangunan &
Penyelidikan
82
Modal Insan
Cemerlang
90
Hubungan Industri
dan Korporat
104
Pembangunan
Sumber Maklumat
110
Kandungan
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...145
Powered by FlippingBook