Laporan Tahunan UPNM 2010 - page 9

L a p o r a n Ta h u n a n
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 2010
8
UPNM komited untuk memberi Kepuasan Pelanggan seperti
berikut:
z
Maklumat Program
Bakal pelanggan menerima maklumat tentang Pengajian
Akademik dan LKU sebelum semester bermula.
z
Pembelajaran, Latihan dan Khidmat Nasihat
Suasana pembelajaran dan pengajaran yang kondusif.
Program Akademik memenuhi beban kredit seperti
yang diluluskan oleh Senat UPNM dan LKU dilaksanakan
mengikut prosedur rancangan yang disediakan dengan
khidmat nasihat akademik dan ketenteraan oleh Penasihat
Akademik dan Kaunselor yang berkelayakan.
z
Keselamatan dan Kerahsiaan
Maklumat peribadi pelanggan, maklumat akademik dan
latihan ketenteraan akan diuruskan dengan selamat
P i a g a m P e l a n g g a n
Piagam Pelanggan
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...145
Powered by FlippingBook