Laporan Tahunan UPNM 2012 - page 6

5
Laporan Tahunan 2012
UPNM
Menjadi Universiti Pertahanan primier untuk
pendidikan, latihan dan penciptaan ilmu.
UPNM komited mencapai
kecemerlangan
perkhidmatan kepada
negara sebagai sebuah
Universiti Pertahanan
primier dalam
kepimpinan dan
pembangunan profesional,
penciptaan ilmu,
penyebaran ilmu
pengetahuan dan aplikasi
sains pertahanan dan
teknologi, dan juga
penyelidikan polisi.
Falsafah, Visi, Misi
Visi
Misi
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...172
Powered by FlippingBook