Laporan Tahunan UPNM 2013 - page 7

6
Laporan Tahunan 2013
UPNM
Piagam Pelanggan
Keselamatan dan Kerahsiaan
Maklumat peribadi pelanggan, maklumat akademik dan latihan
ketenteraan akan diuruskan dengan selamat berdasarkan kaedah
Persuratan Tentera dalam Panduan Peraturan Staf Angkatan Tentera
(T100).
3
Maklumat Program
Bakal pelanggan
menerima maklumat
tentang Pengajian
Akademik dan Latihan
Ketenteraan Umum
(LKU) sebelum
semester bermula.
1
Pembelajaran, Latihan dan
Khidmat Nasihat
Suasana pembelajaran dan
pengajaran yang kondusif.
Program Akademik memenuhi
beban kredit seperti yang
diluluskan oleh Senat UPNM
dan LKU dilaksanakan mengikut
prosedur rancangan yang
disediakan dengan khidmat
nasihat akademik dan
ketenteraan oleh Penasihat
Akademik dan Kaunselor yang
berkelayakan.
2
UPNM komited untuk memberi Kepuasan Pelanggan seperti berikut:
Piagam Pelanggan
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...146
Powered by FlippingBook