Display: High contrast | Normal
white blue red green big font small font W3C
19 January 2022 / 16 Jamadil Akhir 1443
Setting

MS ISO 9001

Visi

Menjadi Universiti Pertahanan primier di rantau ini untuk pendidikan, latihan dan penciptaan ilmu.

Misi

UPNM komited mencapai kecemerlangan perkhidmatan kepada negara sebagai sebuah universiti pertahanan primier dalam kepimpinan dan pembangunan profesional, penyebaran ilmu pengetahuan dan aplikasi sains pertahanan dan teknologi dan juga penyelidikan polisi.

Skop Perlaksanaan

Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) UPNM ialah Pengurusan Pengajian Akademik dan Latihan Ketenteraan Umum (LKU) yang berasaskan Piawaian MS ISO 9001: 2015. Ia meliputi operasi universiti untuk penyediaan pengurusan perkhidmatan Pengajian Akademik dan Latihan Ketenteraan Umum (LKU).

Pengecualian aplikasi Pelaksanaan SPK di atas ialah :

Klausa 8.6 – Kawalan Terhadap Peralatan Pengukuran dan Pemantauan

Pengecualian terhadap klausa ini adalah kerana peralatan yang digunakan semasa pengajian akademik dan latihan ketenteraan umum adalah bertujuan kefahaman dan pendedahan aplikasi sahaja.

Skop Pelanggan

Pelanggan UPNM terdiri daripada pelanggan dalaman dan luaran yang menerima perkhidmatan secara langsung atau berkepentingan di UPNM. Contohnya seperti pensyarah, staf, pelajar, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPT), Kementerian Pertahanan Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Kuatkuasa / Pelancaran

Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ini adalah bermula pada 19 April 2018.

Dasar Kualiti

“Beriltizam membawa UPNM ke arah kecemerlangan dalam bidang pertahanan dan keselamatan bagi memenuhi kehendak pelanggan”

Pengurusan Atasan UPNM hendaklah memastikan Dasar Kualiti adalah sentiasa:

a. Bersesuaian dengan hala tuju Pengurusan UPNM.

b. Difahami dan dihayati oleh semua warga UPNM.

c. Dibincangkan dan dikaji semula dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) untuk memastikan kepuasan pelanggan tercapai secara berterusan.

d. Melaksanakan penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) secara berterusan sejajar dengan keperluan semasa SPK bagi MS ISO 9001:2015.

Objektif Kualiti

Objektif Kualiti UPNM adalah seperti berikut:

1. ADUAN PELANGGAN

Memastikan 100% aduan dan cadangan pelanggan diambil tindakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

2. AKADEMIK

i. Memastikan 30% graduan mencapai Ijazah Kelas Dua Tinggi pada setiap tahun.

ii. Memastikan 30% pelajar yang sedang mengikuti pengajian mencapai PNGK ≥ 3.0.

3. LATIHAN KETENTERAAN UMUM (LKU)

Memastikan 95% Pegawai Kadet lulus LKU.

4. LATIHAN

Memastikan 100% kakitangan UPNM menjalani sekurang-kurangnya 56 jam (7 hari) latihan kompetensi setahun bagi mewujudkan budaya kerja UPNM.

5. PEROLEHAN

Memastikan Pesanan Tempatan (LO)/Indent dapat dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas menerima permohonan pembelian yang lengkap.

Piagam Pelanggan

UPNM komited untuk memberi Kepuasan Pelanggan seperti berikut:

a. Maklumat Program

Bakal pelanggan menerima maklumat tentang Program Pengajian Akademik dan Latihan Ketenteraan Umum sebelum semester bermula.

b. Pembelajaran, Latihan dan Khidmat Nasihat

Suasana pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Program Akademik memenuhi beban kredit seperti yang diluluskan oleh KPT, Senat UPNM dan LKU dilaksanakan mengikut prosedur Rancangan Pengurusan Latihan (RPL). Pelanggan disediakan dengan khidmat nasihat akademik oleh Penasihat Akademik dan khidmat nasihat ketenteraan oleh Ketua Kompeni.

c. Keselamatan dan Kerahsiaan

Maklumat peribadi pelanggan, maklumat akademik dan latihan ketenteraan akan diuruskan dengan selamat mengikut keperluan peraturan dan undang-undang yang berkuatkuasa.

d. Penganugerahan

Pelanggan yang telah memenuhi syarat lulus program akademik dan disahkan oleh Senat UPNM dan boleh dianugerahkan Diploma, Diploma Eksekutif, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah dalam bidang yang didaftarkan.

e. Pentauliahan

Pelanggan yang telah dianugerahkan ijazah sarjana muda dan lulus semua latihan ketenteraan layak ditauliahkan sebagai Pegawai Muda ATM. Tarikh kuatkuasa pentauliahan ialah pada tarikh terakhir pengesahan keputusan peperiksaan akhir oleh Senat UPNM atau pengesahan keputusan mata pelajaran LKU oleh Lembaga No. 3 ATM.

f. Aduan Pelanggan

Aduan pelanggan yang tidak tertakluk kepada pihak ketiga akan diselesaikan tidak melebihi tujuh (7) hari bekerja dari tarikh sah aduan diterima.


Last Updated: 15 February 2019