Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
26 February 2021 / 14 Rejab 1442
Tetapan

BAHAGIAN AUDIT DALAM

UPNM & UAD

Bahagian Audit Dalam, Pejabat Naib Canselor


VISI

Menjadi entiti dan penyumbang kepada kecekapan dan keberkesanan tadbir urus universiti.

MISI

Komited dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian audit secara bebas dan berobjektif ke arah meningkatkan kualiti tadbir urus di semua lapisan pengurusan.

PERANAN

  Peranan, bidang tugas dan tanggungjawab IAD diperjelaskan dalam Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia bertarikh 21 Julai 1998 yang bertajuk “Garis panduan Mengenai Peranan dan Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif Dalam Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan.” Antaranya seperti berikut:

  1. Audit Dalam merupakan satu fungsi bebas yang memeriksa, mengkaji, menganalisa, menyiasat, menilai keberkesanan, kecekapan dan ekonomiknya sesuatu aktiviti serta memberi kepastian secara objektif untuk menambah nilai dan meningkatkan tahap operasi universiti. Audit Dalam membantu universiti mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin dengan menilai keberkesanan kawalan kearah proses tadbir urus yang baik;

  2. Audit Dalam berperanan memberi khidmat perundingan dan nasihat kepada universiti secara professional terhadap kesempurnaan, kebolehpercayaan serta keberkesanan sistem kawalan dalaman untuk memastikan peraturan dan prosedur yang bersesuaian adalah mencukupi;

  3. Audit Dalam melaksanakan peranan sebagai urus setia bagi Jawatankuasa audit universiti dan juga sebagai ahli Jawatankuasa-jawatankuasa yang dibenarkan di bawah pekeliling/peraturan yang ditetapkan; dan

  4. Audit Dalam juga berperanan menjalankan siasatan yang diarahkan oleh Ketua Eksekutif berkaitan aduan/siasatan khas.

  HUBUNGI KAMI

  Bahagian Audit Dalam
  Pejabat Naib Canselor
  Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
  57000 Sungai Besi, Kuala Lumpur
  Tel : +603 - 9051 3400/3016/3015/3024
  Faks : +603 - 9057 4361

  Puan Tuan Azlina binti Tuan Hussin
  WA48 - Ketua Bahagian Audit Dalam
  Tel : 03- 9051 3016
  Emel : tazlina@upnm.edu.my

  Encik Ahmad Shafie Rahim bin Abd. Hanan C.A(M), AIIA
  W41 - Pegawai Kewangan
  Tel : 03- 9051 3024
  Emel : ahmadshafie@upnm.edu.my

  http://admin.upnm.edu.my/demo/upfiles/dm88_1299.jpg

  Cik Nurul Azmiza binti Ab. Jalil
  W41 - Pegawai Kewangan
  Tel : 03- 9051 3015
  Emel : azmiza@upnm.edu.my

  Cik Nur Atikah binti Ariffin
  W19 - Pembantu Tadbir (Kewangan)
  Tel : 03- 9051 3015
  Emel : nuratikah@upnm.edu.my

  Tarikh Kemaskini: 14 September 2018