JABATAN SAINS KOMPUTER

Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (ZC00)

Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Cerdas) (ZC20)

Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Sistem Komputer)  (ZC27)

 

JABATAN SAINS & TEKNOLOGI MARITIM

Sarjana Muda Teknologi Maritim (ZG37)

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Logistik dan Pengangkutan Maritim (ZG57)

 

JABATAN SAINS PERTAHANAN

Sarjana Muda Penyelidikan Operasi dengan Sains Data (ZC33)