Fungsi dan peranan Penerbit UPNM adalah seperti berikut: 

Menjadi agensi setempat bagi semua urusan penerbitan ilmiah bermula daripada penerimaan manuskrip, semakan, penyuntingan, susun atur, penerbitan master copy, mengatur penilaian karya oleh pakar bidang, reka bentuk naskhah, reka bentuk grafik, penterjemahan, adaptasi teks, pendaftaran ISBN/ISSN/PDP sehinggalah ke urusan percetakan dan pengedaran karya-karya ilmiah dan penyelidikan.

Menyelaras dan menganjurkan latihan/seminar/kursus/klinik yang berkaitan dengan penerbitan seperti penyuntingan, penterjemahan, penyuntingan, bengkel karya asli, penulisan makalah jurnal, bengkel pruf dan klinik perundingan penerbitan karya-karya ilmiah.

Mengumpul, menyebar dan menerbitkan maklumat berkenaan dengan aspek penerbitan.

Membantu mengurus selia kepada aktiviti-aktiviti berkaitan penerbitan seperti Majlis Syarahan Perdana, persidangan dan sebagainya.