Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Inovasi

 • Merangka dan menyelaras dasar, strategi, pelan perlaksanaan serta pemantauan pembangunan keusahawanan pelajar;
 • Membudaya dan menggerakkan aktiviti keusahawanan pelajar melalui program yang berimpak tinggi;
 • Mengenalpasti dan membangunkan kemahiran keusahawanan pelajar melalui aktiviti dalaman dan jemputan luar; dan
 • Menjadi pusat rujukan utama berkaitan keusahawanan pelajar di UPNM.

Pejabat TNC (HEPA)

 • Merancang pengurusan sumber manusia JHEPA dari segi latihan dan kebajikan staf;
 • Menyelaras semua unit di JHEPA;
 • Merancang dan mengurus sistem kewangan dan perbelanjaan JHEPA; dan
 • Membantu mengurus pembangunan sahsiah pelajar.

Pusat Kaunseling, Kerjaya dan Alumni

 • Bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan psikologikal dan kaunseling kepada pelajar dan kakitangan Universiti;
 • Menyediakan perkhidmatan kaunseling yang tersusun dan terlatih untuk pelajar dan kakitangan;
 • Merancang dan melaksanakan program-program bimbingan dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik mahasiswa;
 • Meningkatkan nilai diri golongan pelajar melalui kaedah tambah nilai dan potensi pelajar melalui soft skill dan hard skill;
 • Membangunkan tahap SQ, IQ dan EQ ke tahap yang lebih baik di kalangan pelajar; dan
 • Menyediakan para graduan yang mampu bersaing di pasaran pekerjaan yang global.

Pusat Kebudayaan dan Kesenian

 • Merangka, merancang serta mengurus aktiviti-aktiviti berbentuk kebudayaan dan kesenian di peringkat Universiti dalam usaha untuk menggiatkan dan memperkembangkan seni budaya di kalangan pelajar UPNM;
 • Memberi khidmat nasihat, latihan dan pendedahan kepada pelajar dalam pengurusan acara berbentuk kebudayaan dan kesenian;
 • Menyelia program-program kebudayaan yang dianjurkan oleh pelajar; dan
 • Menyelaras aktiviti kelab-kelab kebudayaan pelajar UPNM.

Pusat Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar

 • Mengurus dan menyelaras untuk aktiviti kokurikulum berkredit dan kokurikulum tidak berkredit;
 • Memantau dan memastikan aktiviti yang dirancang selari dengan kehendak Akta Universiti;
 • Memberi bimbingan kepada pelajar berkaitan pengendalian aktiviti/ program; dan
 • Memastikan pelajar mendapat nilai tambah sebanyak mungkin bagi setiap penyertaan dalam mana-mana program atau aktiviti yang dianjurkan oleh Universiti mahupun dari pihak luar.

Unit Multimedia

 • Merancang dan mengurus keperluan infrastruktur berkaitan ICT di JHEPA;
 • Bertanggungjawab sebagai webmaster bagi JHEPA untuk mengemaskini kandungan laman web JHEPA;
 • Mereka bentuk kerja seni (artwork) untuk tujuan publisiti dan hebahan bagi program-program anjuran JHEPA seperti banner, bunting, poster dan sebagainya; dan
 • Menerbit, menghasil dan menyelaras hal-hal berkaitan penerbitan bahan audio visual seperti persembahan multimedia, montaj dan video.

Pusat Pengurusan Kediaman Pelajar

 • Mengurus hal-hal berkaitan penginapan pelajar di asrama seperti pendaftaran keluar masuk, penyediaan kemudahan asas dan kebajikan pelajar di kolej kediaman;
 • Menjalankan aktiviti/ program yang dapat meningkatkan pembangunan sahsiah pelajar dan kecemerlangan akademik; dan
 • Memastikan keselamatan pelajar terjamin dari sebarang ancaman atau gangguan yang tidak diingini.