AKADEMI LATIHAN KETENTERAAN KOMITED UNTUK MEMBERI KEPUASAN PELANGGAN SEPERTI BERIKUT:

1. Maklumat Program

ALK adalah menyelaras menyatukan dan melaksanakan latihan Pegawai Kadet ketiga-tiga perkhidmatan. ALK yang diketuai oleh Komandan ALK bertindak sebagai penasihat kepada Naib Canselor dari sudut ketenteraan terutamanya dalam aspek latihan, perundangan tentera dan perkara yang melibatkan polisi serta arahan dari MK ATM.

2. Latihan dan Validasi

Nilai keperibadian seseorang Pegawai Kadet yang bakal menjadi pemimpin bergantung kepada sejauh mana kekuatan, keupayaan dan kemampuan ALK membimbing Pegawai Kadet (termasuk pegawai kadet PALAPES), menyelaras dan melatih Pegawai Kadet secara in house berdasarkan hasil penyelidikan Rancangan Pengurusan Latihan (RPL) yang dikeluarkan. Dengan itu, keberkesanan latihan dan kelemahan-kelemahan dapat diukur melalui validasi serta diperbaiki dari semasa ke semasa.

3. Badan Perhubungan dan Informasi

ALK merupakan satu sel articulation yang mampu menyalurkan informasi antara polisi KPT – ATM untuk diimplementasikan di institusi ini sama ada dari aspek bermulanya pemilihan sebagai Pegawai Kadet, pemberhentian, perundangan, protokol, peruntukan kewangan KEMENTAH, arahan-arahan semasa dan retention of military interest.

4. Pembangunan Latihan Ketenteraan

Kajian terhadap silibus-silibus yang didedahkan di pusat latihan ATM dapat diselaraskan dengan modul yang didedahkan kepada Pegawai Kadet selari dengan standard yang diperlukan oleh perkhidmatan atau di dalam masa yang sama kajian yang dihasilkan oleh universiti ini akan boleh diketengahkan untuk dilaksanakan di pusat-pusat latihan ATM secara vice versa.

5. Fungsi dan Peranan

ALK berperanan sebagai sel yang menyokong kepada falsafah, visi dan misi UPNM di dalam melahirkan generasi pemimpin yang berintelektual da mempunyai nilai kepimpinan yang berwibawa di samping itu turut melaksanakan tanggungjawab terhadap dasar-dasar ATM kepada staf tentera dan Pegawai Kadet di UPNM.

 

Academic, Attributes, & Attitudes.