Pengurusan Maklumat

Memastikan setiap kakitangan universiti mendapat garis panduan dan informasi yang tepat bagi pusat tanggungjawab yang berkaitan. 

 

Pengurusan Prosedur dan Rekod

Memastikan pengurusan prosedur dan rekod sentiasa dikemaskini melalui semakan dokumen untuk penambahbaikan berterusan.

 

Khidmat Nasihat

Bersedia memberi khidmat nasihat dan bimbingan berkaitan dengan aspek-aspek kualiti dalam organisasi.

 

Latihan dan Pembangunan

Memberi latihan kepada setiap kakitangan universiti melalui kursus-kursus dalam bidang kualiti agar lebih berkesan.

 

Pengurusan Audit Dalaman dan Audit Pihak Ketiga

Komited melaksanakan audit bagi memastikan universiti mengambil tindakan yang sewajarnya berdasarkan laporan penemuan audit.

 

Aduan Pelanggan

Memastikan setiap aduan pelanggan diambil tindakan dengan segera serta menyediakan tindakan pencegahan dan pembetulan.